Taxe si impozite 2018
2017-10-19 00:00:00

Taxe si impozite 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEACA


PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.1820/19.10.2017

privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 în Comuna GEACA


Consiliul Local al comunei GEACA,
Având în vedere: - expunerea de motive a primarului comunei GEACA, privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 în Comuna GEACA
; - prevederile art.20, alin. (1), lit. b), art. 27 și 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 462, alin. (2), art. 467, alin.(2), art. 472, alin.(2), art. 484-491 din Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, actualizată;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), şi alin. (4), lit. c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată și actualizată;
- referatul compartimentului de specialitate nr____/______2017, privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 în Comuna Geaca;
- prevederile art. 56 și 121 din Constituţia României, republicată, În temeiul articolului 45, alin.(2), lit. c) și art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Hotărăşte,
Art. 1. Se aprobă nivelul impozitelor şi taxelor locale în Comuna Geaca, pentru anul 2018, conform anexelor nr.1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Geaca, prin aparatul de specialitate, respectiv biroul Financiar Contabilitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - biroul Financiar Contabilitate; - Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj;
- se aduce la cunostinţă publică prin publicarea la sediul primăriei comuneiGeaca şi pe site-ul comunei Geaca.
Initiator proiect PRIMAR MIRONI IOAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEACA


Expunere de motive


Muresan Rozalia -inspector impozite sit axe in cadrul primariei Comunei Geaca

In temeiul prevederilor Codului fiscal îmi exprim initiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu urmatorul obiect: privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 în Comuna GEACA, în suţinerea căruia formulez prezenta,
În baza prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, actualizată, consiliul local are competența să stabilească cote aditionale la impozitele și taxele locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, să stabilească cuantumului impozitelor si taxelor locale prevăzute în sumă fixă, să stabilească alte taxe locale ţinând cont de prevederile Titlului IX din Codul Fiscal, să stabilească nivelul bonificaţiei de pana la 10% conform prevederilor art. 462, alin. (2), art. 467, alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Codul fiscal, să stabilească majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 489, cu până la 50 % din Codul fiscal și să stabilească procedura de acordare a facilitaţilor fiscale categoriilor de persoane fizice si juridice prevăzute în Codul fiscal. Potrivit prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015: Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute in prezentul titlu, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la art. 494 alin. (10) lit. b) si c). Cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite în Codul fiscal.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. De asemenea, prin Codul fiscal persoanele care utilizează un panou, afisaj sau structura de afisaj în scop de reclamă si publicitate nu sunt obligate să depună declaraţii de impunere la serviciile de specialitate, organul competent să instituie în sarcina contribuabililor aceasta obligaţie fiind consiliul local. În condiţiile în care legea nu stabileşte un termen de depunere a declaraţiilor anuale, prin aceeaşi hotărâre se va stabili si termenul de depunere a acestora. Potrivit art. 30 din Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabileşte anual. Proiectul de hotărâre cuprinde 4 anexe, după cum urmează :
- anexa nr. 1 si anexa nr. 2 care cuprind impozitele si taxele locale pentru anul 2018, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, așa cum au fost stabilite si la nivelul anului 2017;
- anexa nr. 3 care cuprind taxele speciale;
- anexa nr. 4 care cuprind categoriile de cladiri, terenuri, mijloace de transport si alte taxe locale care sunt scutite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal sau care pot fi scutite de către Consiliul local Geaca
. În baza celor expuse mai sus, am prezenta expunere de motive, împreună cu întreaga documentaţie şi propun initierea unui proiect de hotarare si supunerea acestora spre aprobare consiliului local.


Muresan Rozalia -inspector impozite si taxe

 

Înapoi