Știri și evenimente

Anunt inchiriere spatiu sat Legii

07-08-2020

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăriei Comunei Geaca, strada Principală, nr. 183, Geaca, judeţul Cluj, telefon 0264287406, fax 0264287407, email primariageaca@yahoo.com
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu compus dintr-o încapere, situat în sat Legii, comuna Geaca, aparţinând domeniului public, cu destinaţia - alimentaţie publică, având 40 mp, Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din data de 27.07.2020.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Geaca, nr.183, judetul Cluj.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Achizitii Publice al Primăriei comunei Geaca, localitatea Geaca, nr.183, judetul Cluj.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei Geaca.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 24/08/2020, ora 12.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 31/08/2020, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Geaca, strada Principală nr. 183, judeţul Cluj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 01/09/2020, ora 10.00, la Primăria comunei Geaca.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, judeţul Cluj, tel. 0264-596111, fax: 0264-595844, email: tr-cluj-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 06/08/2020

 

 

ANUNȚ ÎNCHIRIERE PĂȘUNI

31-03-2020


ÎNCHIRIERE PĂȘUNI DOMENIUL PUBLIC
        

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
U.A.T. Comuna Geaca, cu sediul in localitatea Geaca, nr.183, județul Cluj, cod fiscal 4485413, telefon 0264/287406, fax 0264/287407, e-mail primariageaca@yahoo.com.
         2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: pășuni situat în Comuna Geaca., aparținând domeniului public, in suprafața totala de 26.09 ha
închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr 13 din data de 19-02.2020
         3.Informaţii privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
         3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Geaca
         3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul de Achiziții Publice
         3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Geaca
         3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.04.2020, ora 12.00.
         4.Informaţii privind ofertele
         4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 22.04.2020, ora 12.00.
         4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: : Primăria Geaca, adresa Str. Principala, nr. 183, jud. Cluj
         4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
         5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23.04.2020, ora 10.00, Primăria Geaca.
         6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/ sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj-Napoca, contencios administrative
         7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 31.03.2020

 


Înapoi