Știri și evenimente

ANUNȚ ÎNCHIRIERE PĂȘUNI

31-03-2020


ÎNCHIRIERE PĂȘUNI DOMENIUL PUBLIC
        

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
U.A.T. Comuna Geaca, cu sediul in localitatea Geaca, nr.183, județul Cluj, cod fiscal 4485413, telefon 0264/287406, fax 0264/287407, e-mail primariageaca@yahoo.com.
         2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: pășuni situat în Comuna Geaca., aparținând domeniului public, in suprafața totala de 26.09 ha
închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr 13 din data de 19-02.2020
         3.Informaţii privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
         3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Geaca
         3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul de Achiziții Publice
         3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Geaca
         3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.04.2020, ora 12.00.
         4.Informaţii privind ofertele
         4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 22.04.2020, ora 12.00.
         4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: : Primăria Geaca, adresa Str. Principala, nr. 183, jud. Cluj
         4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
         5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23.04.2020, ora 10.00, Primăria Geaca.
         6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/ sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj-Napoca, contencios administrative
         7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 31.03.2020

 

.

16-12-2019

ANUNȚ
declanșare etapa de încadrare pentru obținerea avizului de mediu pentru
"Amenajament pastoral pentru pajistile permanente din com. Geaca, jud. Cluj"

„COMUNA GEACA în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „Amenajament pastoral pentru pajiștile permanente din comuna Geaca, județul Cluj" propus a fi amplasat in Comuna Geaca , fn, jud. Cluj. Prima versiune a P. U.Z. poate fi consultată la sediul COMUNEI GEACA, județul Cluj „ în zilele de luni-vineri, între orele 800-1600, din data 13.12.2019. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 31.12.2019, la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro".

 

 

.

13-12-2019

ANUNȚ
declanșare etapa de încadrare pentru obținerea avizului de mediu pentru
"Amenajament pastoral pentru pajistile permanente din com. Geaca, jud. Cluj"
        

„COMUNA GEACA în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „Amenajament pastoral pentru pajiștile permanente din comuna Geaca, județul Cluj" propus a fi amplasat in Comuna Geaca , fn, jud. Cluj. Prima versiune a P. U.Z. poate fi consultată la sediul COMUNEI GEACA, județul Cluj „ în zilele de luni-vineri, între orele 800-1600, din data 13.12.2019. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 31.12.2019, la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro".

 


Înapoi